Algemene Voorwaarden Braderie Ginneken

Hieronder onze algemene verkoopvoorwaarden. U kunt deze ook downloaden via deze link.

Artikel 1.            Toepasselijkheid

1.1         Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van

TJ-Events & Entertainment, inzake  attractieverhuur, theater, evenementen en (jaar)markten/braderieën.

1.2         Op alle aangeboden offertes, bestellingen en (huur)overeenkomsten van TJ-Events & Entertainment zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.3         Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4         Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5         Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van TJ-Events & Entertainment worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TJ-Events & Entertainment ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6         De toepasselijkheid van eventuele inkoop­, huur- of andere voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen ‘huurder’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7         Bij het invullen van ons (online) inschrijfformulier voor (jaar)markten & braderieën en/of ons contactformulier, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en gaat u tevens akkoord met het opslaan van uw gegevens.

 

Artikel 2.            Offertes  en (huur)overeenkomsten

2.1         Alle offertes van TJ-Events & Entertainment zijn vrijblijvend en TJ-Events & Entertainment behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of door enige andere reden waardoor het niet meer mogelijk is het product aan te bieden zoals in de offerte aangeboden.

2.2         Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanvraag/bestelling door TJ-Events & Entertainment. TJ-Events & Entertainment is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag/bestelling niet wordt geaccepteerd, tracht TJ-Events & Entertainment dit mede te delen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag/bestelling.

2.3         Een samengestelde prijsopgave verplicht TJ-Events & Entertainment niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.4         (Huur)overeenkomsten dienen vooraf aan de feitelijke uitvoering, getekend,  in het bezit van TJ-Events & Entertainment te zijn. Huurder ontvangt van TJ-Events & Entertainment een overeenkomst (digitaal), deze dient u voor aanvang getekend retour te zenden.

2.5         In geval van een (huur)overeenkomst inzake attractieverhuur tussen TJ-Events & Entertainment en huurder wordt deze aangegaan voor een periode van maximaal 4 of 5 aaneengesloten uren, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Extra draaiuren van het gehuurde worden per attractie per uur in rekening gebracht.

2.6         De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TJ-Events & Entertainment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TJ-Events & Entertainment worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TJ-Events & Entertainment zijn verstrekt, heeft TJ-Events & Entertainment het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. TJ-Events & Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TJ-Events & Entertainment is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2.7         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zal TJ-Events & Entertainment tot aanpassing van de uitvoering overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de huurder, van de bevoegde instanties, etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor zal mogelijk het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tot eventuele verhoging of verlaging van dit bedrag wordt besloten door TJ-Events & Entertainment.

2.8         Indien de huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TJ-Events & Entertainment gehouden is, dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van TJ-Events & Entertainment daardoor direct of indirect ontstaan.

2.9         TJ-Events & Entertainment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is TJ-Events & Entertainment eenzijdig bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TJ-Events & Entertainment kan worden gevergd. Indien TJ-Events & Entertainment tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de huurder toerekenbaar is, is TJ-Events & Entertainment gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

2.10       Indien de huurder zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TJ-Events & Entertainment gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de huurder, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

2.11       (Jaar)Markten & Braderieën:                                           Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde (online) inschrijving en iDeal betaling ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Als u deel kunt nemen volgt er een bevestigingsfactuur. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.

 

Artikel 3.            Prijzen en betalingen

3.1         De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), exclusief BTW, transport en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2         (Jaar)markten & Braderieën: Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen. Als u niet tijdig betaald, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen! Tevens is het de organisatie voorbehouden uw inschrijvingen op andere, door ons georganiseerde, evenementen te annuleren en u uit te sluiten van deelname in de toekomst. Notities en aanpassingen die vermeld worden bij de betaling worden niet behandeld. Wijzigingen en overige zaken worden enkel in behandeling genomen als deze tijdig en duidelijk per mail gecommuniceerd worden.

3.3         Betaling dient per bank te geschieden 14 dagen voorafgaand aan huurdatum/levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betaling inzake (jaar)markten & braderieën is conform de betalingstermijn vermeld op de bevestigingsfactuur.

3.4         Indien de huurder met enige betaling in gebreke blijft, is TJ-Events & Entertainment gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden

3.5         Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is TJ-Events & Entertainment daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TJ-Events & Entertainment anders aangeeft.

3.6         Indien de huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de huurder van rechtswege in verzuim. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermelding van huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

3.7         Indien de huurder in gebreke blijft of verzuimt in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien TJ-Events & Entertainment echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de huurder worden verhaald. De huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4.            Levering, opbouw en locatie

4.1         Als de locatie en/of gedrag van de huurder of diens gasten ertoe leidt dat TJ-Events & Entertainment en/of zijn leidinggevende ondergeschikten het werk niet naar behoren kan uitvoeren of een te groot risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van TJ-Events & Entertainment, is TJ-Events & Entertainment gerechtigd de werkzaamheden vroegtijdig te staken. TJ-Events & Entertainment ment zal hierbij trachten zoveel mogelijk in overleg met huurder te handelen. Huurder zal wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor alle veroorzaakte kosten.

4.2         Inzake (jaar)markten & braderieën is het niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden. Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk aan de voorzijde is maatgevend.

 

Artikel 5.            Annulering

5.1         De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Dit dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

5.2         Indien de huurder tot annulering overgaat, is hij de hierna te noemen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij anders tussen TJ-Events & Entertainment en huurder overeengekomen wordt;

– Bij annulering 14 dagen voor aanvang van huurdatum of minder dient de huurder de volledige overeengekomen huursom te voldoen.
– Bij annulering binnen 3 maanden tot 14 dagen dient de huurder 75% van de huursom te voldoen.

– Bij annulering 3 maanden of langer dient de huurder 50% van de huursom te voldoen.

5.3         Afwijkende annuleringsvoorwaarden (jaar)markten & braderieën: Annuleren is alleen mogelijk als deze 4 weken voor aanvang van het evenement per mail

(administratie@tj-events-entertainment.nl) wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van € 12,50 excl. btw aan administratiekosten. Bij annulering vallend binnen deze termijn van 4 weken voorafgaand aan het evenement, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet in geval van ziekte van deelnemer of schade/diefstal van de te verkopen goederen en/of verkoopwagen. In geval van annulering binnen 4 weken is het, na schriftelijk overleg met TJ-Events & Entertainment, in sommige gevallen toegestaan uw standplaats onder te verhuren aan een ondernemer in dezelfde branche. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het direct aangeven van deze optie, het zoeken van deze vervanger en de onderlinge afhandeling omtrent het standgeld. TJ-Events & Entertainment dient op de hoogte gebracht te worden van de eventuele vervanger en deze vervanger dient de schriftelijke toezegging van     TJ-Events & Entertainment bij zicht te hebben op het evenement.      TJ-Events & Entertainment is niet verantwoordelijk voor het aandragen van bovenstaande regeling en mag na een annulering zelf direct actie ondernemen voor het invullen van de geannuleerde plaats teneinde leegstand van kramen te voorkomen, tenzij anders overeengekomen direct bij de schriftelijke annulering van de oorspronkelijke deelnemer.

 

Artikel 6.            Rechten en vergunningen

6.1         U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TJ-Events & Entertainment geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2         TJ-Events & Entertainment garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7.            Overmacht

7.1         Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TJ-Events & Entertainment ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw overeenkomst/bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TJ-Events & Entertainment gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Uiteraard wordt door TJ-Events & Entertainment getracht dit te voorkomen.

7.2         TJ-Events & Entertainment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.3         Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TJ-Events & Entertainment geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TJ-Events & Entertainment niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (te denken aan politieverbod, verbod/maatregelen door de overheid, wateroverlast, weersomstandigheden, veiligheid van betrokkenen, brand, etc.). TJ-Events & Entertainment heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TJ-Events & Entertainment zijn verbintenis had moeten nakomen. In bovengenoemde gevallen heeft geen der partijen recht op schadevergoeding.

7.4         Inzake (jaar)markten en braderieën: In geval van gevaarlijke situaties tijdens een evenement door overmacht bijv. i.v.m. extreme weersomstandigheden, terroristische dreiging of soortgelijke, dan is het de organisatie voorbehouden om eenzijdig de keuze te maken een evenement af te breken dan wel niet te laten starten. De organisatie is daarbij niet aansprakelijk voor de gederfde inkomsten en eventuele gemaakte kosten en is er geen recht op restitutie door huurder.

 

Artikel 8.           Eigendomsvoorbehoud

8.1         Het door in het kader van de overeenkomst TJ-Events & Entertainment geleverde blijft eigendom van TJ-Events & Entertainment en mag niet worden verkocht, onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

8.2         De huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TJ-Events & Entertainment veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de huurder verplicht om TJ-Events & Entertainment daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.3         In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TJ-Events & Entertainment vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TJ-Events & Entertainment op de huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9.            Reclames en Aansprakelijkheid

9.1         TJ-Events & Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is geleden door huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde. Tevens is TJ-Events & Entertainment niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten welke mochten ontstaan i.v.m. de locatie, ondergrond of toegangsweg.

9.2         Gebruikers nemen uitsluitend op eigen risico deel aan het gehuurde.

9.3         De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TJ-Events & Entertainment of zijn leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van TJ-Events & Entertainment is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.4         De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens TJ-Events & Entertainment ingevolge deze voorwaarden verjaart na 1 jaar, gerekend vanaf het moment dat de huurder en/of diens gasten bekend zijn geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

9.5         U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u TJ-Events & Entertainment daarvan onmiddellijk kennis te geven. Indien u dit niet doet, vervalt het recht op aanpassing en/of restitutie.

9.6         TJ-Events & Entertainment kan foto’s maken van de producten op locatie en is gemachtigd deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit vooraf aangeven.

9.7         Inzake (jaar)markten & braderieën is de huurder verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de markt.

9.8         Inzake (jaar)markten & braderieën: Wanneer u met warmtebronnen in een verkoopwagen werkt, dient u er zelf zorg voor te dragen dat uw verkoopwagen zo nodig gekeurd is door de brandweer en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient u zorg te dragen voor een veilige afscherming voor de bezoekers en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. De brandweer zal hierop mogelijk controleren.

9.9       Inzake (jaar)markten & braderieën : Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen, etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden opgelegd.

9.10       Inzake (jaar)markten & braderieën: De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.

 

Artikel 10.          Bestellingen/Communicatie

10.1       Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TJ-Events & Entertainment,  dan wel TJ-Events & Entertainment en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TJ-Events & Entertainment, is TJ-Events & Entertainment niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TJ-Events & Entertainment.

 

Artikel 11           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TJ-Events & Entertainment partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2       Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van TJ-Events & Entertainment.

11.3       Indien een of meer bepalingen uit de tussen TJ-Events & Entertainment en huurder gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken, blijven de overige algemene voorwaarden volledig in stand. In plaats van eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de nagestreefde economische resultaten op juridische wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.4       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 12:         Aanvullende bepalingen

12.1       Voor zover van toepassing: indien u aan TJ-Events & Entertainment opgave doet van een adres, is TJ-Events & Entertainment gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TJ-Events & Entertainment opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2       Wanneer door TJ-Events & Entertainment gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TJ-Events & Entertainment deze voorwaarden soepel toepast.

12.3       Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met TJ-Events & Entertainment in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TJ-Events & Entertainment vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4       TJ-Events & Entertainment is bevoegd om bij de uitvoering van uw (huur)overeenkomst of bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.5       TJ-Events & Entertainment is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van door TJ-Events & Entertainment geleverde producten. Hieronder inbegrepen zijn lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten (buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen, indien van toepassing).

 

Artikel 13.          Aanvullende bepalingen (jaar)markten & braderieën 

13.1       Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de markt moet u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn. U dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van de markt.

13.2       Auto’s mogen gedurende de markt niet bij de kraam geparkeerd worden. Hierop zal streng gecontroleerd worden door zowel de organisatie als door de brandweer en stadstoezicht van de betreffende gemeente.

13.3       Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk aan de voorzijde is maatgevend.

13.4       Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.

13.5       De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel van ten minste 50 meter. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald.

13.6       De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en /of goederen ten gevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.

13.7       Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien. Het kan, in uitzonderlijke gevallen, voorkomen dat er naar uw mening niet voldoende rekening is gehouden met branchebescherming van uw specifieke branche. U heeft hierdoor geen recht op restitutie, maar kunt dit schriftelijk aangeven zodat dit door TJ-Events & Entertainment beoordeelt kan worden t.o.v. eventuele volgende evenementen.

13.8       Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij het niet nakomen hiervan, zult u in de toekomst aan deelname van onze markt kunnen worden uitgesloten en worden de reststoffen en/of afval op uw kosten verwijderd.

13.9       Mocht u beschadigingen en/of verontreinigingen van uw standplaats achterlaten, dan worden de kosten voor reparatie en/of reiniging op u verhaald.

13.10     In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.

13.11     Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de markt te (laten) verwijderen en van verdere deelname aan andere markten of braderieën uit te sluiten.

13.12     TJ-Events & Entertainment behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen zonder deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te hoeven stellen. Er wordt getracht eventuele wijzigingen door te voeren vóór aanvang van de inschrijvingen.